فرچه گیت تردد

فرچه گیت تردد

فرچه گیت تردد

این نوع فرچه  ها جهت جلوگیری از ورود ویروس و باکتری به مراکز بهداشتی و درمانی استفاده میشود.

این فرچه ها به شکل استوانه ای شروع به چرخش درآمده و کف کفش را شستشو و ضدعفونی انجام میدهد

 

این عمل شست شو توسط دستگاه ضد عفونی و بهداشتی انجام میشود

دستگاه گیت تردد

از کاربرد های این دستگاه برای بیمارستان ها و مراکز درمانی، بهداشتی و غذایی می باشد، در این مراکز برای رعایت بهداشت و جلوگیری از پخش میکروب و باکتری از طریق دست ها باید از دستگاه کنترل شستشوی دست استفاده شود،و کف کفش ها شست شوی و ضد عفونی شود

برای ساخت فرچه گیت تردد میبایست اطلاعاتی از قبیل :

  • طول فرچه
  • قطر شفت فرچه
  • قطر پایه فرچه
  • قطر نهایی فرچه
  • ضخامت نخ منوفیلامنت

مشخص شده باشد .

 

 

فرچه چکمه شوی

نوع دیگر فرچه های شست و شوی کفش برای دستگاه چکمه شوی میباشد.

چکمه های کارکنان یکی از منابع اصلی ورود آلودگی به سالن تولید می باشد به همین دلیل برای جلوگیری از ورود آلودگی به سالن های تولید و مراکز بهداشتی فرچه چکمه شوی هايي متناسب با نیاز مشتریان در مدل مختلف طراحی و تولید میشود، که این مدل ها بنا تعداد و تردد پرسنل یا اهمیت ضدعفونی کردن مهم است.

فرچه های چکمه شوی برای شستن کف کفش و یا بغل کفش و روی کفش انجام میگیرد.