ضمانت هر محصول خریداری شده متناسب با کیفیت در خواستی ، برای مدتی مشخص تعیین می شود.