برس نواری

برس نواری

ما در فرچه و برس احمدی هر نوع فرچه نواری با ابعاد مختلف و الیافت مختلف را تولید ودرخدمت مشتریان قرار میدیم.  کاربردها برس نواری برس های نواری ما به طور …