برس استوانه ای

 برس استوانه ای برس استوانه برای سال های متمادی پاسخی به نیاز دستگاه های خط تولید بوده اند. این نوع برس به دلیل تطابق بالای خود  با کارهای مختلف ،مصرف …