فرچه چمن مصنوعی

فرچه چمن مصنوعی وظیفه اصلی فرچه چمن مصنوعی شانه زده رشته الیافت های بکار رفته شده است بدین صورت که  چمن مصنوعی که طول عمر به مراتب بالایی دارد نسبت …